Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Politisk Stillingtagen:

Befolkningens eksponering for helbredsskadelig mikrobølgestråling er et stigende fokuspunkt - både i forhold international forskning og politisk stillingtagen.

Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtog d. 17. maj 2011 deres Resolution 1815, hvori man anbefaler, at medlemsstaterne:

8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours;

8.1.2. reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to electromagnetic fields set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations, and apply ALARA principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;

8.1.3. put in place information and awareness-raising campaigns on the risks of potentially harmful long-term biological effects on the environment and on human health, especially targeting children, teenagers and young people of reproductive age;

8.1.4. pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network;
---Europarådets Parlamentariske Forsamling, Resolution 1815

EU-parlamentet vedtog lignede anbefalinger i 2009 vedørerende helbredsskadelige virkninger af elektromagnetiske felter:

”... Calls for particular consideration of biological effects when assessing the potential health impact of electromagnetic radiation, especially given that some studies have found the most harmful effects at lowest levels; calls for active research to address potential health problems by developing solutions that negate or reduce the pulsating and amplitude modulation of the frequencies used for transmission;”
--- European Parliament, 2. april 2009

Kulminearbejderne tog før i tiden kanariefugle med i minerne, for således at have en indikation på, om luften i minen var af tilstrækkelig kvalitet, til at et menneske kunne overleve der. Når kanariefuglen fik det synligt dårligt eller endog døde, vidste man, at det var på tide at søge op til overfladen.

De EHS-ramte kan i moderne kontekst vise sig at være ”kanarie-fugle” for den almene befolkning set i forhold til de helbredsskadelige virkninger af mikrobølgestråler specifikt og de elektromagnetiske felter generelt. Spørgsmålet er, hvorvidt der er mod og viden nok i det politiske niveau til at udvise rettidig omhu og reagere fornuftigt på advarslerne?
Referencer

Europarådets Parlamentariske Forsamling, Resolution 1815
URL: http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Europaparlamentet. 2009. European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns associated with electromagnetic fields.
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen