Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Genotoksiske virkninger:

For tiden pågår der en væsentlig forskningsindsats for at klarlægge de forskellige sammenhænge mellem elektromagnetiske felter og helbredsvirkninger.

Den nyeste undersøgelse (AAEM 2013) er fra oktober 2013, og er et case-studie baseret på 92 cases, hvor en bred vifte af skadelige virkninger af smartmeters (altså trådløst fjernaflæste elmålere) dokumenteres med så høj grad af videnskabelig sikkerhed at American Academy of Environmental Medicine ikke blot støtter forskningen, men også påpeger nødvendigheden af politisk ansvarlig handling i forhold til forbud mod trådløst fjernaflæste elmålere. Dr. Federica Lamech, som har foretaget undersøgelsen påpeger:

"[smart meters] may have unique characteristics that lower people’s threshold for symptom development”. Lamec, Federica, 2013 (I AAEM, 2013)

Netop den tidligere omtalte pulserende mikrobølgestråling fra de trådløst fjernaflæste elmålere kunne være den "unikke karakteristik" Dr. Federica Lamech omtaler.

En anden nyere undersøgelser stammer fra Indien, hvor et forskerteam har påvist genotoksiske virkninger af mikrobølgestråling ved SAR-værdier mellem 0,0005835 W/kg og 0,0006672 W/kg. Grænseværdien er på 2 W/kg.

Results: In the present study, we demonstrated DNA damaging effects of low level microwave radiation in brain. Conclusion: We concluded that low SAR microwave radiation exposure at these frequencies may induce DNA strand breaks in brain tissue. ---Deshmukh, et al., 2013

Genotoksitet betyder ordret, at noget er giftigt for generne - i de fleste anvendelser af ordet (og således også i forbindelse med de indiske resultater) betyder det, at mikrobølgestrålingen er i stand til at beskadige DNA-molekyler i så høj grad, at fragmenterne af det beskadigede DNA (i en speciel analysemetode kaldet ”comet assay”) bagefter kan iagttages som en art tåge uden for cellens kerne.

Den genotoksiske virkning af mikrobølgestrålerne fra mobiltelefoner genfindes i mange andre resultater. Specielt interessant er et resultat fra Sydkorea, hvor et forskerhold, som egentlig havde sat sig som udgangspunkt at afvise genotoksiske effekter af mikrobølgestråling, opdagede, at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner alligevel - i kombination med andre forureningskilder - kan have genotoksisk potentiale:

However, the applied RF-EMF had potentiation effect in comet assay when administered in combination with model clastogens (cyclophosphamide or 4-nitroquinoline 1-oxide). Thus, our results imply that we cannot confidently exclude any possibility of an increased risk of genetic damage, with important implications for the possible health effects of exposure to 835-MHz electromagnetic fields. --- Kim, J.Y., et al., 2008

Det er et udtryk for disse forskeres høje personlige integritet og professionelle forskningstilgang, at de publicerer deres resultater - på trods af at resultaterne i nogen grad er i modsætning til tidligere artikler fra samme forfattere.

Andre eksperimenter (Lai & Singh 2005) gennemført i 2005 viste tilsvarende resultater, hvor der blev påvist både dobbelt- og enkeltstrengede brud på DNA-molekyler i rotter udsat for mikrobølgestråling tilsvarende strålingen fra mobiltelefoner.

En større undersøgelse (Royal Society of Canada, 1999) i Canada viste allerede i 1999 tilsvarende resultater. Her undersøgte man blot bredere end de specifikke genotoksiske effekter. Specifikt var man i stand til at koble mikrobølgestråling ved non-termiske intensiteter (dvs langt under grænseværdierne) til ændringer i enzymstrukturer, ændringer i kalkstofskiftet og ændringer i permeabiliteten (gennemtrængeligheden) af blod-hjerne-membranen.

Fotonerne i mikrobølgestrålingen bærer ikke i sig selv energi nok til at bryde bindinger mellem atomer; men i et yderst interessant og læseværdigt teoretisk studie fra 1997 viser Jacob Bohr og Henrik Bohr (Bohr & Bohr, 1997) at resonansen fra mikrobølgestråling kan sætte lange organiske molekyler (som eksempelvis DNA) i vridende vibrationer, hvorved store dele af energien fra mikrobølgestrålingen koncentreres i få punkter på det organiske molekyle, hvilket derved kan beskadiges. Beskadigelser af DNA-molekyler er meget alvorlige for en organisme og kan eksempelvis føre til kræft.

Det er bemærkelsesværdigt, at netop frekvenserne mellem 10Mhz og 10GHz rummer det største potentiale for beskadigelse af DNA-molekyler, idet det netop er disse frekvenser, der bruges i moderne trådløse kommunikationsmidler.

Det teoretiske resultat støttes af anden eksperimentel forskning. Blandt andet er det påvist (George, Bilek & McKenzie, 2008), at mikrobølgestråling kan ændre proteiners struktur - samt at påvirkningen er baseret på non-termiske effekter.

Den finske Professor Darius Leszczynski har forsket i lignende effekter. Hans forskning påviser ændringer i cellerne strukturer og i blod-hjerne-barrieren. Eksperimentet var isotermisk - de påviste effekter er altså non-termiske:

Results obtained demonstrate that 1-hour non-thermal exposure of EA.hy926 cells changes the phosphorylation status of numerous, yet largely unidentified, proteins. One of the affected proteins was identified as heat shock protein-27 (hsp27). (...) Changes in the overall pattern of protein phosphorylation suggest that mobile phone radiation activates a variety of cellular signal transduction pathways, among them the hsp27/p38MAPK stress response pathway. Based on the known functions of hsp27, we put forward the hypothesis that mobile phone radiation-induced activation of hsp27 may (i) facilitate the development of brain cancer by inhibiting the cytochrome c/caspase-3 apoptotic pathway and (ii) cause an increase in blood-brain barrier permeability through stabilization of endothelial cell stress fibers. We postulate that these events, when occurring repeatedly over a long period of time, might become a health hazard because of the possible accumulation of brain tissue damage. Furthermore, our hypothesis suggests that other brain damaging factors may co-participate in mobile phone radiation-induced effects. --- Leszczynski, Joenväärä, Reivinen, Kuokka 2002

I et eksperimentelt studie fra Henrik Bohr og Jacob Bohr (Bohr & Bohr, 2000) bekræftes det tidligere teoretiske studie, idet man påviser, at non-termiske niveauer af mikrobølgestråling kan ændre proteiners struktur væsentligt. At der er tale om ikke-termiske effekter er relevant, idet de gældende grænseværdier kun beskytter mod opvarmning og ved meget kortvarig eksponering. De biologiske effekter ses altså ved niveauer mangefold under grænseværdierne.

Ændringer i proteiners struktur kan have dramatiske konsekvenser for deres virkning i den menneskelige biologi, hvorfor sådanne ændringer kan have væsentlig helbredsmæssig betydning.

Resonanseffekterne kan også vise sig at have en interessant effekt i forhold til deres potentiale for at indvirke på de rytmiske fluktuationer, som kan findes i mange af cellernes og kroppens funktioner, hvor eksterne oscillationer (fra mikrobølgestråling) kan påvirke den naturlige rytme og derved ændre basal neurologiske og hormonelle balancer i menneskekroppen. (Kerstin, Neitzke, Voigt, 2000)

Resonanseffekterne kan også spores i ændringer i hjerneaktivitet. I et klinisk-eksperimentelt forsøg i Kina (Bin Lv, Zhiye Chen, Tongning Wu, Qing Shao, Duo Yan, Lin Ma, Ke Lu, Yi Xie. 2014) blev et antal forsøgspersoner udsat for mikrobølgestråling svarende til en 4G mobiltelefon i et niveau, der er under gældende grænseværdier. Forsøgspersonerne vidste ikke, hvorvidt de blev eksponeret eller ej - alligevel kunne effekten af bestrålingen måles i hjerneaktiviteten ved hjælp af fMRI.

I Spanien (Navarro, E.A, et al., 2003) besluttede et forskerhold at undersøge forekomsten af forskellige sygdomme hos personer i nærheden af en mobilmast. Undersøgelsen blev udført komparativt mellem to tilfældigt udvalgte befolkningsgrupper, hvor kun den ene gruppe boede i nærheden af en mobilmast. Derved kunne man statistisk beregne, at følgende lidelser havde en signifikant overhyppighed hos personerne i nærheden af mobilmasten:

>> Hovedpine/migræne

>> Søvnforstyrrelser

>> Irritabilitet

>> Koncentrationsbesvær

>> Svimmelhed

>> Appetitsløshed

Tilsvarende undersøgelse (Santini, R., et al., 2001) blev lavet i 2001, hvor et fransk forskerhold undersøgte, hvilke helbredsmæssige problemer, der er forbundet med nærhed til en mobilmast. Med stor statistisk sikkerhed kan der etableres dosis/effekt respons mellem forekomsten af følgende lidelser og nærheden til mobilmasten:

>> Udiagnosticeret uforklarlig træthed

>> Søvnforstyrrelser

>> Hovedpine/migræne

>> Ildebefindende

>> Koncentrationsproblemer

>> Depressioner

>> Hukommelsesbesvær

>> Irritabilitet

>> Høreforstyrrelser

>> Hudproblemer

>> Hjerte/kar-sygdomme

>> Svimmelhed

Med udgangspunkt i Santinis data er det ligeledes muligt at beregne en meget tydelig dosis-respons-sammenhæng:

Sammenhæng mellem symptomfrekvens og nærhed til mobilmast. Kundi, et al. 2009a p125

I et senere review af 33 epidemiologiske studier sammenligner Michael Kundi den nuværende evidens for EHS med nu alment accepterede sammenhæng mellem passiv rygning og cancer:

”Results of epidemiologic studies of mobile phone use summarized above indicate an association that is of moderate strength and in the range delineated for passive smoking and lung cancer.” ---Kundi, Michael, 2009b, p 322

Nuværende situation, hvor de helbredsskadelige effekter af mikrobølgestråling endnu ikke er fuldt accepterede, kan således med god grund sammenlignes med debatten om passiv rygning i 1990'erne og starten af 00'erne, hvor tobaksindustriens betalte forskning også vedblivende afviste sammenhæng mellem rygning og helbredsskadelige effekter.

Et af de grafisk mest slående eksempler på mobilstrålingens genotoksiske effekt blev publiceret af Frans Adlkofer i forbindelse med REFLEX-rapporten :

Øverst til venstre findes en celle, som ikke er blevet udsat for stråling. Øverst til højre findes en celle, som er blevet udsat for radioaktiv bestråling – svarende ca til 1600 gange røntgenfotografering. Nederst i midten findes en celle, der er blevet udsat for mobilstråling svarende til en SAR-værdi på 1,3 W/kg (almindelig mobiltelefon).

(SAR-værdien er et mål for hvor stor en energimængde, der optages i biologisk væv)

”Tågen” omkring de to bestrålede celler består af fragmenter fra DNA-molekyler, der er slået i stykker af bestrålingen. Det bemærkelsesværdige er således, at den genotoksiske effekt af mobilstrålingen er på niveau med den genotoksiske effekt af den radioaktive bestråling.

Undersøgelsen er lavet under ledelse af den tyske professor Frans Adlkofer, som efter publiceringen af disse data blev udsat for en lang række af forskellige angreb fra modstandere af de pågældende resultater. Blandt andet forsøgte modstandere at anklage ham for akademisk uredelighed i forbindelse med rapporten, hvilket han dog senere blev pure frikendt for.

Mængden af celleskader blev også klarlagt i Reflex-eksperimenterne:

Brud på DNA-strenge ved 4G mobilstråling. Adlkofer, 2009, p5

De genotoksiske effekter er altså synlige allerede ved en SAR-værdi på 0,05W/kg. Det er 1/40 af nuværende grænseværdi!

LF-EMF and RF-EMF far below the safety limits alter the structure and function of genes in different animal and human cells. In more detail we saw an Increase of single and double DNA strand breaks in human fibroblasts, HL60 cells and granulosa cells of rats, but not in human lymphocytes An increase of micronuclei and chromosomal aberrations in human fibroblasts Alterations in gene and protein expression of several cell types, especially in human fibroblasts, human endothelial cells and embryonic stem cells from mice (...) Thus, no doubt is justified anymore, that ELF-EMF, GSM and UMTS signals exert a genotoxic effect on human cells under in vitro conditions. --- (Adlkofer, 2009, p8)

Resultaterne er sidenhen blevet uafhængigt bekræftet af andre forskere. (Franzellitti S, Valbonesi P, Ciancagli N, Biondi C, Contin A, Bersani F, Fabbri E. 2009.) og (Xu S, Zhong M, Zhang L, Zhou Z, Zhang W, Wang Y, Wang X, Li M, Chen Y, Chen C, He M, Zhang G, Yu Z. 2009.)

Adlkofer beskrev senere, på en forelæsning på Harvard University, de injurierende anklager som et resultat af en udstrakt korruption i forbindelse med forskning i mobilstråling:

“The practices of institutional corruption in the area of wireless communication are of enormous concern, if one considers the still uncertain outcome of the ongoing field study with five billion participants. Based on the unjustified trivializing reports distributed by the mass media by order and on account of the wireless communication industry, the general public cannot understand that its future wellbeing and health may be at stake. The people even distrust those scientists who warn. In democracies, it is a basic principle that above power and their owners are laws, rules, and regulations. Since in the area of wireless communication this principle has been severely violated it is in the interest of a democratic society to insist on its compliance.” --- Adlkofer 2011

Den genotoksiske virkning kan med den moderne forsknings teknologi direkte iagttages på kromosomerne. Nedenstående billede viser to analyser af en forsøgspersons kromosomer - før (A) og efter (B) eksponering for mikrobølgestråling. (Garaj-Vrhovac, V., & Fucic, A., 1993).

Kromosomer før og efter bestråling med mikrobølger. Garaj-Vrhovac, V., & Fucic, A., 1993

Det ses tydeligt, at kromosomerne er voldsomt beskadigede efter bestrålingen. I forbindelse med genotoksiske virkninger er det i øvrigt væsentligt at bemærke, at selv så drastisk beskadigelse sker ved indirekte påvirkning - muligvis via frie iltradikaler, resonnanseffekter og endnu uforståede kvantemekaniske effekter - idet den enkelte fotons energi i mikrobølgestrålingen ikke er tilstrækkelig til at bryde bindinger mellem atomer. De viste kromosomskader forekom efter forsøgspersonen ved et uheld blev eksponeret for pulserende mikrobølgestråling fra et militært radaranlæg. Den pulserende radarstråling er fuldt ud sammenlignelig med de pulserende signaler fra moderne mikrobølgebaserede kommunikationsmidler, og selv om intensiteten ikke blev specifikt målt i ovenstående eksempel har senere forskning (Garaj-Vrhovac, 1999, 2009, Garaj-Vrhovac V, Gajski G, Pažanin S, Sarolić A, Domijan AM, Flajs D, Peraica M., 2010) fastslået, at lignende genotoksiske virkning er ved intensiteter adskillige størrelsesordener under de nuværende grænseværdier.

Andre resultater er endnu mere dramatiske. En forskergruppe (Garaj-Vrhovac V, Horvat D, Koren Z., 1991) eksponerede celler fra hamstere (Cricetulus griseus) for mikrobølgestråling og optalte derefter hvor mange celler, der døde på grund af eksponeringen. Forsøgsopstillingen var konstrueret isotermisk, således at den forudvalgte temperatur opretholdes, for derved at sikre at man kun måler de non-termiske effekter:

(Garaj-Vrhovac V, Horvat D, Koren Z., 1991)

Den danske grænseværdi er (efter ICNIRPS anbefaling) på 10W/m2 (= 1 mW/cm2 ), hvilket samtidigt vil sige, at der i den observerede cellekultur efter en eksponering på en hundrededel af grænseværdien kan iagttages 8% celledød efter 30 minutters eksponering og 28% celledød efter 60 minutters eksponering. De meget dramatiske resultater kan (heldigvis) ikke direkte overføres fra cellekulturer til levende mennesker, men alligevel er det yderst skræmmende, at der kan påvises så omfattende skadevirkning ved så lave eksponeringer. Især set i forhold til følgende udmelding fra Arbejdstilsynet:

Hvis der er dårlige sende/modtageforhold for mobiltelefoner, kan strålingseksponeringen komme op et niveau, der ligger lige under de anbefalinger, som ICNIRP giver for befolkningen som helhed. I gennemsnit, og ved normale forhold, er eksponeringen dog betydeligt lavere. ---Arbejdstilsynet, At-vejledning D.6.1.1.

Det er således bemærkelsesværdigt, at den valgte grænseværdi ser ud til at være velegnet til at beskytte finansielle interesser, men ganske uegnet til at beskytte mennesker...

Et svensk forskerteam (Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild, 2013) har klarlagt den reelle kræftrisiko ved anvendelse af mobiltelefonen (og dermed også anden trådløs kommunikation baseret på pulserende mikrobølgestråling):

Kræftrisiko ved mobiltelefoni. Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild, 2013.

Den fuldt optrukne linje angiver det beregnede OR (Odds Ratio) og de stiplede linier angiver 95CI (konfidensintervallet). Det betyder, at man med 95% sikkerhed kan sige, at den reelle værdi for OR ligger mellem disse to linier. Estimatet for OR er her meget tæt på den relative risiko, dvs. hvor stor risikoen er hos en eksponeret i forhold til normalen. Eksempelvis siger ovenstående kurve, at en person, der har brugt mobiltelefon i 25 år, har dobbelt så høj kræftrisiko som en person, der ikke har brugt mobiltelefon.
Referencer

AAEM, 2013. Smart Meter Case Series.
URL: http://aaemonline.org/docs/SMCS.pdf

Adlkofer, Franz. 2004. Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods. (REFLEX) European Union: Quality of Life and Management of Living Resources
URL: http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20041222_reflex.pdf

Adlkofer, Franz. 2009. Presentation at the International EMF Conference, Starvanger, Norway, Nov 17 2009.
URL for download af konferencepræsentation: https://app.box.com/shared/k7tlmr5qc7
URL for konferencens program: http://emf2009.no/index.php/1293324

Adlkofer, Franz. 2011. Forelæsning på Harvard.
URL: http://www.law.harvard.edu/news/2011/11/18_safra-center-cellphone-radiation-corruption.html

Arbejdstilsynet. 2002. At-vejledning D.6.1.1.
URL: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/d-6-1-1-ikke-ioniserende-straling.aspx

Bin Lv, Zhiye Chen, Tongning Wu, Qing Shao, Duo Yan, Lin Ma, Ke Lu, Yi Xie. 2014. The alteration of spontaneous low frequency oscillations caused by acute electromagnetic fields exposure. Clinical Neurophysiology 125 (2014) 277–286
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24012322

Bohr, Henrik & Bohr, Jacob. 1997. Molecular wring resonances in chain molecules. Bioelectromagnetics, Volume 18, Issue 2, pp 187 -
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9084871

Bohr, Henrik & Bohr, Jacob. 2000. Microwave enhanced kinetics observed in ORD studies of a protein. Bioelectromagnetics. Volume 21, Issue 1, pp 68–72
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10615094

Deshmukh PS, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Chandna S, Abegaonkar MP, Tripathi AK. 2013. Detection of low level microwave radiation induced deoxyribonucleic acid damage vis-à-vis genotoxicity in brain of fischer rats. Toxicol Int 2013;20:19-24
URL: http://www.toxicologyinternational.com/article.asp?issn=0971-6580;year=2013;volume=20;issue=1;spage=19;epage=24;aulast=Deshmukh

Franzellitti S, Valbonesi P, Ciancagli N, Biondi C, Contin A, Bersani F, Fabbri E. 2009. Transient DNA damage induced by high-frequency electromagnetic fields (GSM 1.8 GHz) in the human trophoblast HTR-8/Svneo cell line evaluated with the alakline comet assay. Mutat Res. 2009 Oct 12
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19822160

Garaj-Vrhovac V, Horvat D, Koren Z. 1991. The relationship between colony-forming ability, chromosome aberrations and incidence of micronuclei in V79 Chinese hamster cells exposed to microwave radiation. Mutation Research, July 1991, 263(3):143-9.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2067554

Garaj-Vrhovac, V., and Fucic, A., 1993: “The rate of elimination of chromosomal aberrations after accidental exposure to microwave radiation”. Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 30:319-325.
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0302459893800918

Garaj-Vrhovac V. 1999. Micronucleus assay and lymphocyte mitotic activity in risk assessment of occupational exposure to microwave radiation.Chemosphere, Dec 1999;39(13):2301-12.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10576101

Garaj-Vrhovac, Vera .2009. Assessment of DNA sensitivity in peripheral blood leukocytes after occupational exposure to microwave radiation: the alkaline comet assay and chromatid breakage assay. Cell Biology and Toxicology, February 2009, Volume 25, Issue 1, pp 33-43
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18214694

Garaj-Vrhovac V, Gajski G, Pažanin S, Sarolić A, Domijan AM, Flajs D, Peraica M. 2011. Assessment of cytogenetic damage and oxidative stress in personnel occupationally exposed to the pulsed microwave radiation of marine radar equipment. International Journal of Hygiene and Environmental Health, Jan 2011;214(1):59-65
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833106

Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Mild KH, Morgan LL. 2007. Long-term use of cellular phones and brain tumours: increased risk associated with use for > or =10 years. Occupational and Environmental Medicine. 2007 Sep;64(9):626-32.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17409179

Kerstin, Neitzke, Voigt. 2000. Mobile Telecommunications and Health. Review of the current scientific research in view of precautionary health protection ECOLOG Institut
URL: http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/ecolog2000.pdf

Kim JY, Hong SY, Lee YM, Yu SA, Koh WS, Hong JR, Son T, Chang SK, Lee M. 2008. In vitro assessment of clastogenicity of mobile-phone radiation (835 MHz) using the alkaline comet assay and chromosomal aberration test.Environ Toxicol. 2008 Jun;23(3):319-27.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18214898

Lai & Singh. 2005. Interaction of Microwaves and a Temporally Incoherent Magnetic Field on Single and Double DNA Strand Breaks in Rat Brain Cells. Electromagnetic Biology and Medicine Volume 24, Number 1 / 2005 Pages: 23 - 29
URL: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Finformahealthcare.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1081%2FJBC-200055046&ei=zSESU-zgDueM4wSBkoHoDA&usg=AFQjCNGf_n9McNEauYNIhF5El1tu4DHqRA&bvm=bv.62286460,d.bGE

Leszczynski D, Joenväärä S, Reivinen J, Kuokka R. 2002. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-related effects. Differentiation. 2002 May;70(2-3):120-9.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12076339

Royal Society of Canada. 1999. A Review of the Potential Health Risks of Radiofrequency Fields from Wireless Telecommunication Devices. An Expert Panel Report prepared at the request of The Royal Society of Canada for Health Canada
URL: http://rsc-src.ca/sites/default/files/pdf/RFreport-en.pdf

Xu S, Zhong M, Zhang L, Zhou Z, Zhang W, Wang Y, Wang X, Li M, Chen Y, Chen C, He M, Zhang G, Yu Z. 2009. Exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation induced oxidative damage to mitochondrial DNA in primary cultured neurons. Brain Res. 2009 Oct 29
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861


Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen