Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Overvågningsproblemet:

Hovedfokus for denne rapport er de påtvungne helbredsmæssige konsekvenser af implementeringen af trådløst fjernaflæste elmålere, men der er andre væsentlige aspekter, som i denne rapport kun berøres perifert.

Fremtidsperspektiverne for indførelse af smartmeterteknologi er en konvergens mellem IoT (Internet of Things) og HAN's (Home Area Networks), hvor alle elektriske apparater i huset er koblet sammen i et trådløst netværk, hvilket den nuværende lovgivning lægger op til i fremtiden. Herved kan man opnå en meget høj grad af automation og fjernstyring; men på den anden side bliver husets beboere særdeles afhængige af teknologien, for at huset rent faktisk fungerer. Samtidigt udsættes husets beboere for sundhedsskadelig mikrobølgebestråling i en uhørt grad.

I et sådant system kan der angiveligt opnås væsentlige økonomiske besparelser på elforbruget, derved at den trådløse måler fortæller de forskellige apparater, hvornår strømmen er billigst. Vaskemaskinen går således ikke umiddelbart i gang, når personen trykker på start-knappen, men venter indtil den trådløse måler siger, at strømmen er billig (eksempelvis om natten).

For nogle personer vil en sådan udvikling være ønskværdig - for andre vil den minimale besparelse være en for høj pris at betale for at miste sin frihed og rådighed over privatsfæren. Disse spørgsmål findes der ikke objektive svar på - fordi de dybest set handler om det filosofiske forhold til menneskets frihed. Samtidigt viser erfaringer fra USA, at der ikke reelt sker økonomiske besparelser ved smartmeters.

I den forbindelse kan det undre at så væsentlige og livsforandrende perspektiver ikke har været drøftet i offentligheden før indførelse. Man implementerer en teknologi med særdeles vidtrækkende konsekvenser - uden på nogen måde at have involveret landets borgere i en diskussion om hensigtsmæssigheden eller ønskværdigheden af denne udvikling.

Enhver udvikling, hvor magthaverne tager så væsentlige beslutninger uden på nogen måde at involvere borgerne, er særdeles bekymrende - det vidner om et samfundssystem, hvor magten er koncentreret hos så få individer, at de føler sig magtfuldkomne i deres afgørelser. Og samtidigt vidner det om et menneskesyn hos magthaverne, hvor man uden nåde marginaliserer hele befolkningsgrupper.

Et andet aspekt ved indførelsen af de trådløst fjernaflæste elmålere er overvågningsproblemet. I et fuldt integreret HAN/IoT har den trådløse måler fuldstændige data for al anvendelse af alle apparater i huset, og man vil således kun se af målerens logdata præcist hvilke elektriske apparater, der er anvendt hvornår. Sådanne data kan være interessante for mange virksomheder og organisationer - og muligvis også for magthaverne - eksempelvis til at påvise, hvorvidt specifikke personer rent faktisk lever sammen eller ej.

I den nuværende udrulning af smartmeterteknologi er der formentlig ikke andre overvågningsperspektiver end forsyningsnetsoptimering på grundlag af forbrugsmønstre. Men det er vigtigt at bemærke, at man med implementeringen af denne teknologi udvikler en infrastruktur og en kapabilitet, som muliggør en yderst detaljeret overvågning af den enkelte person.

Udrulning af sådan overvågningskapabilitet er igen et spørgsmål uden objektivt rigtige svar. Nogle vil finde det hensigtsmæssigt at overvåge mennesker så meget så muligt for at straffe selv de mindste lovovertrædelser - andre vil finde den individuelle frihed vigtigere. Hvorvidt - og i hvilket omfang kapabiliteten rent faktisk vil blive udnyttet, er således et yderst relevant spørgsmål, der ikke er genstand for fokus i denne rapport. Det væsentlige perspektiv i denne sammenhæng er derimod, at implementeringen af denne kapabilitet foregår, uden at borgerne på nogen måde har været involveret i beslutningen eller informeret om konsekvenserne af udviklingen.

I ethvert internetopkoblet system (og altså derved også nuværende fjernaflæste elmålere) vil der altid være væsentlige risici i forhold til misbrug og cyberkriminalitet. Selvom IoT endnu er i sin vorden, er der allerede lavet computervira til cirkulationspumper, køleskabe og bilcomputere. Disse risici vil selvfølgelig være kraftigt forøgede i et fuldt udviklet IoT/HAN system. Her vil en cyberkriminel med tilstrækkelige færdigheder kunne bemægtige sig fuld kontrol over alle apparater tilkoblet et HAN og derved have fuld styring over alle husets apparater og adgang til alle forbrugsdata.

De sikkerhedsmæssige udfordringer er reelle og virkelige - også for den almindelige privatperson. Internettet er en digital krigszone i dag. En almindelig hjemmecomputers sikkerhed er knækket på under 5 minutter. Indbrud i hjemmenetværk kan ligeledes gøres på få minutter - uden at brugeren på noget tidspunkt får viden derom. Der er "hackerprogrammer", der gør hele arbejdet idag - det er blot "peg-klik-hack"! Omkring 95% af alle hjemmecomputere er sikkerhedsmæssigt så kompromitterede, at udefrakommende cyberkriminelle har større råderet over maskinen, end ejeren selv.

Selv de industrielle systemer er normalt lette at knække. Kritisk infrastruktur i USA var blev i 2012 udsat for 198 vellykkede angreb. Sandsynligvis skal der tillægges et antal ikke-publicerede og ikke-opdagede angreb.

Cyberangreb på kritisk infrastruktur: URL: https://www.networkworld.com/community/blog/critical-infrastructure-malware-infections-ics-cert-report-scada-strangelove

Uafhængigt af synspunkter på introduktion af overvågningsteknologi er det således væsentligt at være bevidst om, at enhver digital forbrugsstyring eller forbrugsaflæsning rummer væsentlige sikkerhedsmæssige udfordringer. GSM-krypteringen, som benyttes i mange trådløse målere, kan allerede nu knækkes med amatørudstyr.

Samtidigt er det muligt - allerede med nuværende teknologi, og uden at installere ”smart” styring i de enkelte forbrugsapparater - via målerens logdata at lave detaljeret overvågning over hvilke forbrugsapparater, der er tændt på hvilket tidspunkter. I et tænkt teoretisk eksempel vil denne teknologi kunne påvise, hvornår en given borger fx anvender et intimmassageapparat. I en mere sandsynlig anvendelse vil samme teknologi kunne anvendes til at afsløre computer/TV hos studerende, som ikke har råd til medielicens. (Nedenstående links giver et godt overblik over nuværende teknologi)>> http://www.wseas.us/e-library/transactions/systems/2010/42-415.pdf

>> https://mobile.aau.at/publications/egarter-2013-Evolving_Non-Intrusive_Load_Monitoring.pdf

>> http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6104632&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6104632

>> http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5337912&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5337912Igen kan man overveje hvorvidt en så detaljeret detailovervågning af borgerne er en ønskbar udvikling.

Man kan læse mere om det fuldt integrerede IoT/HAN-netværk på hjemmesiden:

http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Technologies_Home_Area_Networks/

For en del personer vil ideerne på hjemmesiden fremstå som en vidunderlig fremtid - for andre vil det være en dystopisk virkeliggørelse af Dantes Inferno.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen